Stichting Cantate­diensten Klooster­kerk (SCK)

Iedere laatste zondag van de maand klinkt tijdens de kerkdienst in de Kloosterkerk (Den Haag) een cantate van J.S. Bach. Dirigent Jos Vermunt leidt het Residentie Bachkoor of het Residentie Kamerkoor, het Residentie Bachorkest en de solisten. De uitvoeringen zijn van hoog muzikaal niveau. De predikant van de Kloosterkerk en gastpredikanten zijn voorganger in deze diensten. Zij slagen erin, een gesprek te laten ontstaan tussen de bijbeltekst waarop de cantate gebaseerd is, de weergaloze muziek van Bach én de luisteraars in de kerk. Woord en toon versterken elkaar in deze diensten, dat geeft ze een bijzonder karakter.

De dienst met cantate begint om 10:30 uur. Er is altijd oppas voor de kinderen, kindernevendienst voor leerlingen van het basisonderwijs, en koffie en thee na afloop van de dienst in de Wandelruimte.

Om de bijzondere traditie van ruim 60 jaar cantatediensten te continueren, zijn extra inkomsten zeer welkom én cruciaal; zie hierna.

Collectes

De Stichting Cantatediensten Kloosterkerk is verantwoordelijk voor de maandelijkse organisatie en productie van de cantatediensten. De professionele dirigent, solisten en orkestleden brengen elke maand aanzienlijke kosten met zich mee. Om die reden wordt na afloop van de dienst aan alle bezoekers gevraagd om een gift te doen naar draagkracht. Voor deze collecte bij de uitgang geldt een richtbedrag van € 10,00 (maar meer mag natuurlijk ook).

Desgewenst kan dit bedrag ook tijdens de dienst (of thuis) worden overgemaakt naar NL60 INGB 0001 9913 20 t.n.v. Stichting Cantatediensten Kloosterkerk.

Draagt u ook een steentje bij?

De collecte na afloop van de dienst dekt lang niet alle kosten. Om de bijzondere traditie van ruim 60 jaar cantatediensten te continueren zijn – en blijven – extra inkomsten hard nodig (naast de collecte).

Daaraan kunt u bijdragen door periodiek of eenmalig een gift over te maken op rekening NL60 INGB 0001 9913 20 t.n.v. Stichting Cantatediensten Kloosterkerk. De stichting heeft de ANBI-status, zodat giften doorgaans fiscaal aftrekbaar zijn. Meer informatie over de fiscale voordelen van periodieke schenkingen vindt u hier. Het schenkingsformulier kunt u hier downloaden.

Ook een legaat is zeer welkom. Over legaten betaalt de stichting door de ANBI-status geen belasting, zodat het legaat volledig ten goede komt van de cantatediensten.

Voor vragen of meer informatie kunt u ook contact opnemen met Astrid Garretsen (a.garretsen@gmail.com), de penningmeester van Stichting Cantatediensten Kloosterkerk.