CantateS

Cantates in de kloosterkerk

Iedere laatste zondag van de maand klinkt tijdens de kerkdienst in de Kloosterkerk een cantate van J.S. Bach. Dirigent Jos Vermunt leidt het Residentie Bachkoor of het Residentie Kamerkoor, het Residentie Bachorkest en de solisten. De uitvoeringen zijn van hoog muzikaal niveau. De predikanten van de Kloosterkerk zijn veelal voorganger in deze diensten. Zij slagen erin een gesprek te laten ontstaan tussen de bijbeltekst waarop de cantate gebaseerd is, de weergaloze muziek van Bach én de luisteraars in de kerk. Woord en toon versterken elkaar, wat deze diensten een bijzonder karakter geeft.

Jos Vermunt heeft voor veel cantates een mooie toelichting geschreven.

U kunt de diensten ook online volgen via het youtube kanaal van de Kloosterkerk:
https://www.kloosterkerk.nl/preken/youtube-kanaal-kloosterkerk/

DRAAGT U OOK EEN STEENTJE BIJ?

De cantatediensten zijn een kostbaar goed. De collecte na afloop van de dienst dekt lang niet alle kosten. Om de bijzondere traditie van ruim 60 jaar cantatediensten te continueren, zijn extra inkomsten hard nodig. Daaraan kunt u bijdragen door eenmalig of periodiek een gift over te maken op rekening NL60 INGB 0001 9913 20 t.n.v. Stichting Cantatediensten Kloosterkerk. Ook een legaat is zeer welkom.

De stichting heeft de ANBI-status, zodat giften en legaten doorgaans aftrekbaar zijn. Het bestuur van de stichting doet een warm beroep op u om ook dit seizoen bij te dragen. Indien u hierover nadere informatie wenst, kunt u contact opnemen met Astrid Garretsen, de penningmeester van de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk, mail a.garretsen@gmail.com.