Privacy­verklaring Residentie Bach­ensembles

PRIVACYVERKLARING
als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG-EU / PbEU2016. L 119)

Residentie Bach Ensembles (RBE)
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De zakelijk leider RBE is de Functionaris Gegevensbescherming van Residentie Bach Ensembles. Deze is te bereiken via info@bachensembles.nl. Wij vragen u als 'onderwerp' van het e-mailbericht steeds ‘Privacyverklaring RBE' in te vullen

De rechtspersonen Vereniging Residentie Bachkoor, Vereniging Residentie Kamerkoor, Stichting Residentie Bachorkest en Stichting Cantatediensten Kloosterkerk vormen de maatschap Residentie Bach Ensembles (RBE) die opgericht is voor de organisatie en realisatie van de gezamenlijke concertpraktijk RBE.
De maatschap RBE (KvK 2734.3929) is het gemeenschappelijke administratiekantoor van de RBE en is tevens ‘ondernemer' in de zin van de Wet op de omzetbelasting (1968).

De projectmatige organisatie en de realisatie van de concerten, alle contractuele-, financiële-, administratieve-, PR en marketingaspecten van de concertpraktijk zijn in de maatschap belegd. De zakelijk leider verricht hiervoor de samenhangende werkzaamheden.

In het kader van ‘de onderneming' RBE en de brede dienstverlening van de maatschap RBE worden tussen de betrokken rechtspersonen persoonsgegevens gedeeld en gebruikt om de taken uit te voeren. Het betreft de persoonsgegevens van:

 • vocale en instrumentale solisten, orkestleden en dirigenten;
 • klanten/concertbezoekers;
 • donateurs in de brede zin van het woord;
 • koorleden en (koor)bestuursleden;
 • oud koorleden

Het bewaren, delen en gebruiken van de persoonsgegevens valt binnen de normale bedrijfsvoering van de maatschap RBE teneinde de inherente processen en administraties in te richten en te beheren en daarover verantwoording af te leggen aan de maten. Het betreft de volgende administraties:

 1. de klantenregistratie
 2. de financiële administratie (programma ‘Snelstart') inclusief de uitwisseling met de accountant;
 3. de musici database

Ter bescherming van de persoonsgegevens is een aantal bepalingen tot regeling van het interne gebruik van persoonsgegevens binnen de maatschapsovereenkomst RBE opgenomen. De bescherming van persoonsgegevens is onderwerp van overleg en afstemming binnen de maatschap.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De maatschap RBE verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de diensten en u voor dat doel deze gegevens hebt verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
a. Voor de drie genoemde administraties:
- Voor- en achternaam (en/of voorletters)
- Aanhef
- Adres en woonplaats
- Telefoonnummer(s)
- E-mailadres

b. Aanvullend voor klantenadministratie/de bestelmodule:
- concertafname/levering
- aard, omvang en frequentie van de bestelling
- bankrekeningnummer

c. Aanvullend voor de musici database:
- stemsoort/instrument;
- Burgerservicenummer;
- Bankrekeningnummer;
- Betalingswijze (òf op een factuur, òf door middel van verloning).

De maatschap RBE heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze gegevens. De realisatie van de concertpraktijk in brede zin en de dienstverlening aan de klanten/concertbezoekers en musici waar financiële belangen mee gemoeid zijn moeten op een zorgvuldige manier worden gerealiseerd of behandeld.
Omdat de RBE de dienstverlening altijd wil verbeteren, kunnen uw persoonsgegevens ook gebruikt worden bij voorbeeld voor klantenonderzoek en tevredenheidsonderzoek onder musici.
Daarnaast kunnen uw gegevens worden gebruikt om u uit te nodigen voor bijeenkomsten, lezingen e.d. die voor u interessant kunnen zijn.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet het oogmerk persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers (http://www.bachensembles.nl).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De maatschap RBE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw betaling en uw bestelling;
 • het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • op grond van een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, de verloning van musici via het loonservicebureau.

Geautomatiseerde besluitvorming
De maatschap RBE neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die aanzienlijke (rechts)gevolgen voor u kunnen hebben. Het betreft hier automatische door computerprogramma's of -systemen gegenereerde besluiten; zonder dat daar een bevoegde persoon of functionaris namens de maatschap handelend optreedt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De maatschap RBE bewaart de persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijke bewaartermijn(en) en voor het overige niet langer dan strikt noodzakelijk is gelet op de doelen waarvoor deze gegevens verzameld zijn/worden.

De maatschap RBE als ondernemer is wettelijk verplicht de administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).
De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma's en bestanden zodat deze bij een controle gebruikt kunnen worden.
Bij verloning als betaalwijze voor de vergoeding aan musici wordt in sommige gevallen gebruikt gemaakt van het loonservicebureau. De gegevensdragers van het bureau waarop gegevens staan over de maatschap RBE als onderneming vallen onder dezelfde fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
De maatschap RBE verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden op grond van een wettelijke verplichting en anders voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u. De maatschap heeft een gerechtvaardigd belang voor het verwerken en bewaren van deze gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zie ons Cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens hebt u het recht om de toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen het verdere beheer en verwerking van uw persoonsgegevens door de maatschap RBE.
U hebt ook het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens; dit houdt in dat u kunt verzoeken en bijgevolg met uw toestemming, de gegevens waarover de maatschap rechtmatig beschikt naar u of een door u aangegeven en geïdentificeerde organisatie of instelling te verzenden.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen via info@bachensembles.nl .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u persoonlijk is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wij adviseren u in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar, ‘zwart' te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk maar binnen vier weken op uw verzoek.

In dit kader gestuurde of gemailde ID-bewijzen worden door ons na controle direct vernietigd c.q. uit het e-mailbericht verwijderd. ID-bewijzen worden niet opgeslagen of verwerkt. Als u bezwaar hebt tegen het opsturen of mailen van uw ID-bewijs, kunt u in plaats daarvan ook via info@bachensembles.nl een afspraak maken, waarbij inzage in uw ID-bewijs volstaat.

Onze gedragslijn voor ID-bewijzen geldt niet in het geval voor u sprake is van verloning van door het loonservicebureau. De overlegging van ID-bewijzen geldt dan als een wettelijke verplichting en valt daarmee onder de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

De maatschap RBE wijst u tevens op de mogelijkheid een klacht bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, in te dienen. Dit kunt u doen via deze volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De maatschap RBE neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens desondanks niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik e.d., neemt u dan contact op via info@bachensembles.nl.

Den Haag, april 2018
Maatschap Residentie Bachensembles

Privacy­verklaring Vereniging Residentie Bachkoor

PRIVACY­VERKLARING
van de Vereniging Residentie Bachkoor, als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG - EU / PbEU 2016 L 119)

Vereniging Residentie Bachkoor (KvK 4040.9860) gevestigd te Den Haag is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
De secretaris is in hoedanigheid de functionaris gegevensbescherming van Vereniging Residentie Kamerkoor en te bereiken via bestuur@residentiebachkoor.nl en via www.bachensembles.nl/organisatie.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vereniging Residentie Bachkoor verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en u voor dat doel deze gegevens heeft verstrekt.

Hieronder vind u de persoonsgegevens die wij beheren en verwerken:

 • Aanhef (geslacht)
 • Voornaam (en/of voorletters) en achternaam
 • Geboortedatum
 • Stemsoort
 • Datum van begin en einde van het lidmaatschap
 • Adres en woonplaats
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Vereniging Residentie Bachkoor heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze gegevens voor de goede begeleiding van uw lidmaatschap van de vereniging.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet het oogmerk persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers (www.bachensembles.nl/organisatie)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vereniging Residentie Bachkoor verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw contributiebetaling en overige, incidentele betalingen;
 • u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is voor onze dienstverlening aan u;
 • het verzenden van nieuwsbrieven;
 • op grond van een wettelijke verplichting en voor onze ledenadministratie;

Geautomatiseerde besluitvorming
Vereniging Residentie Bachkoor neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die aanzienlijke (rechts)gevolgen voor u kunnen hebben. Het betreft hier automatische door computerprogramma's of -systemen gegenereerde besluiten; zonder dat daar een bevoegde persoon of functionaris namens de Vereniging Residentie Bachkoor handelend optreedt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vereniging Residentie Bachkoor beheert en bewaart uw persoonsgegevens als lid en oud-lid van de vereniging niet langer dan strikt nodig is voor de doelen waarvoor u de gegevens op verzoek hebt verstrekt. De Vereniging hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Aanhef (geslacht), voornaam of voorletters en achternaam, geboortedatum, adres en woonplaats, telefoonnummers, e-mailadres en bankrekeningnummer worden bewaard voor de duur van het lidmaatschap (dynamisch) en de bewaartermijn van de wettelijk verplichte ledenadministratie (statisch).

Delen van persoonsgegevens met derden
Vereniging Residentie Bachkoor verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van (de overeenkomst van) het lidmaatschap en/of op grond van een wettelijke verplichting.

De rechtspersoon Vereniging Residentie Bachkoor is lid van de maatschap Residentie Bach Ensembles (RBE). Deze is opgericht voor de organisatie en realisatie van de gezamenlijke concertpraktijk RBE. Ook de Vereniging Residentie Kamerkoor, de Stichting Residentie Bachorkest en de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk zijn onderdeel van deze maatschap.
Voor de onderlinge communicatie en de onderlinge dienstverlening worden binnen de maatschap RBE de persoonsgegevens gedeeld en gebruikt die het (mede) mogelijke maken de verschillende werkzaamheden binnen (de concertpraktijk van) de RBE uit te voeren.

Ter bescherming van de persoonsgegevens is een aantal bepalingen tot regeling van het strikt interne gebruik van persoonsgegevens in de maatschapsovereenkomst RBE opgenomen. Hiermee is de bescherming van persoonsgegevens onderwerp van onderling overleg en afstemming binnen de maatschap RBE.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zie ons Cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens hebt u het recht om de toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen het verdere beheer en verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging Residentie Bachkoor.
U hebt ook het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens; dit houdt in dat u kunt verzoeken en bijgevolg met uw toestemming, de gegevens waarover de Vereniging rechtmatig beschikt naar u of een door u aangegeven en geïdentificeerde organisatie of instelling te verzenden.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen via bestuur@residentiebachkoor.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u persoonlijk is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wij adviseren u in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) 'zwart' te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Opgestuurde of gemailde ID-bewijzen worden door ons na controle direct vernietigd c.q. uit het de e-mailbericht verwijderd. ID-bewijzen worden niet opgeslagen of verwerkt. Als u bezwaar hebt tegen het opsturen of mailen van uw ID-bewijs, kunt u in plaats daarvan ook via
bestuur@residentiebachkoor.nl een afspraak maken, waarbij inzage in uw ID-bewijs volstaat.

Vereniging Residentie Bachkoor wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vereniging Residentie Bachkoor neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens desondanks niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik e.d., neemt u dan contact op via bestuur@residentiebachkoor.nl.

Den Haag, april 2018
Vereniging Residentie Bachkoor

Privacy­verklaring Vereniging Residentie Kamerkoor

PRIVACY­VERKLARING
van de Vereniging Residentie Kamerkoor, als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG - EU / PbEU 2016 L 119)

Vereniging Residentie Kamerkoor (KvK 4040.8483) gevestigd te Den Haag is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
De secretaris is in hoedanigheid de functionaris gegevensbescherming van Vereniging Residentie Kamerkoor en te bereiken via secretarisrkk@gmail.com en via www.bachensembles.nl/organisatie.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vereniging Residentie Kamerkoor verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en u voor dat doel deze gegevens heeft verstrekt.

Hieronder vind u de persoonsgegevens die wij beheren en verwerken:

 • Aanhef (geslacht)
 • Voornaam (en/of voorletters) en achternaam
 • Geboortedatum
 • Stemsoort
 • Datum van begin en einde van het lidmaatschap
 • Adres en woonplaats
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Vereniging Residentie Kamerkoor heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze gegevens voor de goede begeleiding van uw lidmaatschap van de vereniging.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet het oogmerk persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers (www.bachensembles.nl/organisatie)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vereniging Residentie Kamerkoor verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw contributiebetaling en overige, incidentele betalingen;
 • u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is voor onze dienstverlening aan u;
 • het verzenden van nieuwsbrieven;
 • op grond van een wettelijke verplichting en voor onze ledenadministratie;

Geautomatiseerde besluitvorming
Vereniging Residentie Kamerkoor neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die aanzienlijke (rechts)gevolgen voor u kunnen hebben. Het betreft hier automatische door computerprogramma's of -systemen gegenereerde besluiten; zonder dat daar een bevoegde persoon of functionaris namens de Vereniging Residentie Kamerkoor handelend optreedt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vereniging Residentie Kamerkoor beheert en bewaart uw persoonsgegevens als lid en oud-lid van de vereniging niet langer dan strikt nodig is voor de doelen waarvoor u de gegevens op verzoek hebt verstrekt. De Vereniging hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Aanhef (geslacht), voornaam of voorletters en achternaam, geboortedatum, adres en woonplaats, telefoonnummers, e-mailadres en bankrekeningnummer worden bewaard voor de duur van het lidmaatschap (dynamisch) en de bewaartermijn van de wettelijk verplichte ledenadministratie (statisch).

Delen van persoonsgegevens met derden
Vereniging Residentie Kamerkoor verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van (de overeenkomst van) het lidmaatschap en/of op grond van een wettelijke verplichting.

De rechtspersoon Vereniging Residentie Kamerkoor is lid van de maatschap Residentie Bach Ensembles (RBE). Deze is opgericht voor de organisatie en realisatie van de gezamenlijke concertpraktijk RBE. Ook de Vereniging Residentie Bachkoor, de Stichting Residentie Bachorkest en de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk zijn onderdeel van deze maatschap.
Voor de onderlinge communicatie en de onderlinge dienstverlening worden binnen de maatschap RBE de persoonsgegevens gedeeld en gebruikt die het (mede) mogelijke maken de verschillende werkzaamheden binnen (de concertpraktijk van) de RBE uit te voeren.

Ter bescherming van de persoonsgegevens is een aantal bepalingen tot regeling van het strikt interne gebruik van persoonsgegevens in de maatschapsovereenkomst RBE opgenomen. Hiermee is de bescherming van persoonsgegevens onderwerp van onderling overleg en afstemming binnen de maatschap RBE.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zie ons Cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens hebt u het recht om de toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen het verdere beheer en verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging Residentie Kamerkoor.
U hebt ook het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens; dit houdt in dat u kunt verzoeken en bijgevolg met uw toestemming, de gegevens waarover de Vereniging rechtmatig beschikt naar u of een door u aangegeven en geïdentificeerde organisatie of instelling te verzenden.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen via secretarisrkk@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u persoonlijk is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wij adviseren u in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) 'zwart' te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Opgestuurde of gemailde ID-bewijzen worden door ons na controle direct vernietigd c.q. uit het de e-mailbericht verwijderd. ID-bewijzen worden niet opgeslagen of verwerkt. Als u bezwaar hebt tegen het opsturen of mailen van uw ID-bewijs, kunt u in plaats daarvan ook via
secretarisrkk@gmail.com een afspraak maken, waarbij inzage in uw ID-bewijs volstaat.

Vereniging Residentie Kamerkoor wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vereniging Residentie Kamerkoor neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens desondanks niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik e.d., neemt u dan contact op via secretarisrkk@gmail.com.

Den Haag, april 2018
Vereniging Residentie Kamerkoor

Privacy­verklaring Vrienden van de Residentie Bach­ensembles

PRIVACY­VERKLARING
als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG-EU / PbEU2016. L 119)

Stichting Vrienden van de Residentie Bachensembles , bij afkorting te noemen SV-RBE, (KvK 4115.4787), gevestigd te Den Haag, is verantwoordelijk voor het beheer en de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Barnsteenhorst 386
2592 ES Den Haag

vriendenrbe@gmail.com

T. 06 30 17 47 63

http://www.bachensembles.nl/organisatie/SV-RBE

De secretaris is vanuit zijn hoedanigheid tevens 'functionaris gegevensbescherming' van de SV-RBE. Hij is te bereiken via de bovenstaande gegevens.

SV-RBE heeft als statutair doel: "het financieel ondersteunen van de, onder de naam Residentie Bach Ensembles samenwerkende, vereniging: Residentie Bachkoor, vereniging: Residentie Kamerkoor, stichting: Residentie Bachorkest en stichting: Stichting Cantatediensten Kloosterkerk, alle gevestigd te ‘s-Gravenhage, ten behoeve van de uitvoering van koormuziek voor een breed publiek en muziekeducatieprojecten voor jongeren".

SV-RBE heeft de culturele ANBI status verworven met de bijbehorende financiële voordelen bij het verwerven van geldmiddelen die bestaan uit giften/donaties in de brede zin van het woord, schenkingen, legaten en erfstellingen.
Zij richt zich tot individuele particulieren, als goede gevers en donateurs in de brede zin van het woord. Dit brengt mee dat in deze context, op verzoek, persoonsgegevens door gevers/donateurs worden verstrekt aan SV-RBE, die door SV-RBE legitiem en rechtmatig worden beheerd en verwerkt.

SV-RBE vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar relaties van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Het betreft de persoonsgegevens van vrienden, goede gevers en donateurs in de brede zin van het woord, met inbegrip van de persoonsgegevens die voortvloeien uit schenkingen, legaten en erfstellingen.

Het bewaren en gebruiken van persoonsgegevens behoort tot de normale bedrijfsvoering van de SV-RBE, met name om de administratie in te richten en te beheren en om verantwoording af te leggen.
Het betreft de volgende administraties:

 1. de registratie van vrienden, goede gevers en donateurs in de brede zin van het woord;
 2. de financiële administratie, inclusief de controle/uitwisseling met de Belastingdienst in het kader van de culturele ANBI status;

De persoonsgegevens die door SV-RBE worden verwerkt wanneer gebruik wordt gemaakt van haar dienstverlening als culturele Algemeen nut beogende instelling en mede voor dat doel, voor zover nodig gegevens worden verstrekt zoals de volgende:

 • Aanhef (geslacht)
 • Voornaam (en/of voorletters) en achternaam
 • Geboortedatum (staat geregistreerd in de overeenkomst voor een 5-jarige periodieke gift)
 • Adres en woonplaats
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Aard, omvang en frequentie van de gift of donatie in de brede zin van het woord
 • Burgerservicenummer (staat geregistreerd in de overeenkomst voor een 5-jarige periodieke gift)

SV-RBE heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze gegevens voor de realisatie van haar doelstelling, bij het verwerven van geldmiddelen en voor haar dienstverlening aan vrienden, goede gevers en donateurs in de brede zin van het woord, waarmee financiële belangen gemoeid zijn.
Omdat SV-RBE haar dienstverlening altijd wil verbeteren, worden persoonsgegevens gebruikt voor communicatie met vrienden, goede gevers en donateurs in de brede zin van het woord: voor enquêtes, tevredenheidsonderzoeken en communicatiemiddelen, zoals nieuwbrieven en uitnodigingen voor bijeenkomsten, lezingen e.d.

Voorts worden persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van giften/donaties, schenkingen, legaten of erfstellingen;
 • het verzenden van nieuwsbrieven, reclamefolders en verschillende aankondigingen;
 • telefonisch contact of contact per e-mail, indien dit nodig is voor dienstverlening;
 • informatie over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • op grond van een wettelijke verplichting, zoals gegevens die nodig zijn voor het behouden van de culturele ANBI status;
 • het afhandelen van 5-jarige overeenkomsten voor een periodieke gift

De website van SV-RBE en/of de dienstverlening heeft niet het oogmerk persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers (www.bachensembles.nl/organisatie).

Bewaartermijn van persoonsgegevens
SV-RBE bewaart de persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijke bewaartermijn(en) en voor het overige niet langer dan strikt noodzakelijk is, gelet op de doelen waarvoor de gegevens verstrekt zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
SV-RBE verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden op grond van een wettelijke verplichting en niet anders dan strikt nodig is voor de uitvoering van haar doelstelling en samenhangende dienstverlening aan vrienden, goede gevers, donateurs in de brede zin van het woord, erflaters, schenkers.
Omwille van de realisatie van haar statutaire doel is SV-RBE functioneel betrokken bij de Residentie Bach Ensembles samenwerkende verenigingen en stichtingen in de context waarvan persoonsgegevens worden uitgewisseld. Zie ook www.bachensembles.nl/organisatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
SV-RBE neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die aanzienlijke (rechts)gevolgen voor vrienden, goede gevers en donateurs kunnen hebben. Het gaat hierbij om automatische, door computerprogramma's of -systemen gegenereerde besluiten, zonder dat daar een bevoegde persoon of functionaris namens SV-RBE handelend optreedt.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Zie ons Cookiebeleid.

Rechten van geregistreerden; gegevens inzien, - aanpassen of - verwijderen
Geregistreerden hebben het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens hebben zij het recht om de toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen het verdere beheer en verwerking van hun persoonsgegevens door SV-RBE.
Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, een bericht over intrekking van toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens kan worden ingediend via vriendenrbe@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage e.d. door de juiste persoon is gedaan, wordt verzocht om een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Geadviseerd wordt in deze kopie de pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het burgerservicenummer (BSN) onleesbaar, ‘zwart' te maken. Dit ter bescherming van de privacy. SV-RBE reageert zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken op een dergelijk verzoek.

Gestuurde of gemailde ID-bewijzen worden na controle door SV-RBE direct vernietigd c.q. uit het
emailbericht verwijderd. ID-bewijzen worden niet opgeslagen of verwerkt. Bij bezwaar tegen het opsturen of mailen van een ID-bewijs, kan in plaats daarvan ook via vriendenrbe@gmail.com
een afspraak worden gemaakt, waarbij inzage in het ID-bewijs volstaat.

SV-RBE wijst op de mogelijkheid een klacht bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, in te dienen. Dit kunt u doen via deze link:

Beveiliging van persoonsgegevens
SV-RBE neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen.
Als u de indruk hebt dat uw gegevens desondanks niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik e.d., neemt u dan contact op via vriendenrbe@gmail.com.

Den Haag, september 2019
Stichting Vrienden van de Residentie Bach Ensembles